OFERTA:

  • sporządzanie map do celów projektowych w postaci numerycznej oraz analogowej,
  • tyczenie budynków, budowli, sieci uzbrojenia terenu,
  • kompleksowa geodezyjna obsługa inwestycji,
  • powykonawcze pomiary inwentaryzacyjne budynków sieci i infrastruktury uzbrojenia technicznego terenu,
  • inwentaryzacje architektoniczne,
  • pomiary sytuacyjno-wysokościowe terenu oraz opracowywanie ich wyników,
  • opracowywanie przestrzennych, numerycznych modeli ukształtowania powierzchni terenu,
  • podziały nieruchomości i wznowienia granic,
  • pomiary wykonywane w celu ustalenia objętości mas ziemnych,
  • oraz wiele innych prac związanych z informatyką geodezyjną.